:: 24 Eyl黮 2021 Cuma

:

:

:
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

AHMET HOCAO蠰U 軱KOKULU 中RENC軱ER軳DEN SE荅R'E Z軾ARET

AHMET HOCAO蠰U 軱KOKULU 中RENC軱ER軳DEN SE荅R'E Z軾ARET
14 Eyl黮 2021
Sal 13:20

Mersin Büyük㧐hir Belediye Ba⺧an Vahap Seçer, 輑 Milli E餴tim Müdürlüü taraf齨dan düzenlenen 輑kö餽etim Haftas Kutlama Program’na kat齦d. Mezitli ilçesinde bulunan 辝hit Yi餴tcan Çi餫 輑kokulu’nda yap齦an programda Ba⺧an Seçer’i ö餽enciler ellerinde bayraklarla karlad. Ba⺧an Seçer, yeni e餴tim-ö餽etim y齦齨齨 hay齬l olmas齨 dileyerek, pandemi döneminde an齨 önemine dikkat çekti.

Programa; Ba⺧an Seçer’in yan s齬a Mersin Vali Yard齧c齭 輇rahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutan Fuat Gedik, 輑 Milli E餴tim Müdürü Adem Koca, Mezitli Belediye Ba⺧an Ne㧐t Tarhan, milletvekilleri, okula ismi verilen 辝hit Yi餴tcan Çi餫’n齨 annesi Ayla Çi餫, Okul Müdürü Engin Kaplan, ö餽etmen ve ö餽enciler kat齦d. Okul ö餽encileri, Silifke yöresine ait oynad齥lar oyunlarla program renklendirdi.

“E餴tim olmazsa toplum çürür”

Ba⺧an Seçer, programda yapt konuada, e餴timin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu⺷ndan beri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdi餴 yolda giden her yöneticinin önem ve de餰r verdi餴 bir alan oldu饀nu belirterek, “E餴tim olmazsa toplum çöker. E餴tim olmazsa toplum çürür” dedi. Ulu Önder Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mür㱮t ilimdir”  sözünü an齧satarak konuas齨 sürdüren Seçer, ilimin pe㱮nden gidilmesi ve çocuklara en iyi e餴tim olanaklar齨齨 sunulmas gerekti餴ni vurgulad. Seçer, “Burada iktidar partimize mensup say齨 milletvekilleri var. Parlamentodaki bütçe görüelerinde en önemli pay齨 Milli E餴tim’e verilmesi konusunda önemli katk齦ar yapt齥lar齨a inan齳orum. Ülkeler, toplumlar silaha, sava para ay齬madan ziyade; bilime, ilime, e餴time, çocuklar齨 gelece餴ne ay齬d imkanlar ölçüsünde gelece餰 umutla bakarlar. Ben ülkem ad齨a çok umutluyum. Ülkemin temelleri sa餷am at齦d. Bundan 100 y齦 önce bu Cumhuriyet’i kuran, ulusal Kurtulu Sava’n veren irade Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlar齨, kurallar齨 olu⺶ururken; hukuk sistemini, e餴tim sistemini kurarken tamamen ça餯a齥 yönünde referans ald. Elbette ki ülkelerde demokrasi, geliiik, hukuk devleti normlar kolay elde edilmiyor. Bizim de daha çok çabalamaya, gayret etmeye ihtiyac齧齴 var” dedi.

Büyük㧐hir’in tüm imkanlar齨 e餴time aktarma yönünde gayretlerinin devam edece餴ni dile getiren Seçer, “輑 Milli E餴tim Müdürlüümüz ile bugüne kadar oldu饀 gibi bundan sonra da çalmalar齧齴 ortak yönetece餴z, yönlendirece餴z, elimizden gelen katk齦ar yapaca瘕z” dedi.

Mutlaka toplumun say齭al olarak önemli bir miktar齨齨 a olmas gerekiyor”

Pandeminin tüm yam alanlar齨da oldu饀 gibi e餴timde de olumsuzluklar yaratt齨a de餴nen Ba⺧an Seçer, mutlaka toplumun say齭al olarak önemli bir k齭m齨齨 a olmas gerekti餴ni söyledi. Seçer, a olman齨 zorunlu olmad齨 ancak son dönemde baz tedbirler al齨d齨 belirterek, öyle devam etti:

“Elbette ki insanlar齨 bireysel hak ve özgürlükleri var. A olmamak da bireysel hak ve özgürlükler kapsam齨da baz düünceler taraf齨dan de餰rlendirilebilir ama ⺷nu da söylemek isterim; insanlar齨 özgürlükleri bir ba⺧as齨齨 özgürlük s齨齬齨a geldi餴 noktada biter. E餰r a olmamak bir birey olarak toplumda yayan di餰r vatandaar齨 sa餷齨 tehdit edecekse, toplum sa餷齨 tehlikeye düürecekse bu özgürlük d齨da biraz keyfiyete dönen bir tav齬 ve davran olur diye düünüyorum. Ben e餴tim-ö餽etim y齦齨齨 ba⺶a çocuklar齧齴a, ö餽etmenlerimize hay齬l u饀rlu olmas齨 diliyorum. Çocuklar齧齴 çok de餰rli ö餽etmenlerimize emanet. Ö餽etmenlerimiz bizlerin de餰ri. Çocuklar齧齴 k齳metlilerimiz ama ö餽etmenlerimiz de bir o kadar k齳metlimiz. Okul bir bütün. Ö餽enci, ö餽etmen ve aile. Herkese bar齦ar diliyorum. 輓llah önümüzdeki günlerde pandemi rtlar da düzelir. Bu tedbirler daha da rahatlar ve çocuklar齧齴 güzel bir e餴tim-ö餽etim y齦齨 tamamlar.”

Program齨 ard齨dan hafta kapsam齨da Ahmet Hocao餷u 輑kokulu ö餽enci, ö餽etmen ve yöneticileri Ba⺧an Seçer’i makam齨da ziyaret etti. Ba⺧an Seçer, minik ö餽encilere bar齦 bir e餴tim y齦 dileyerek kitap hediye etti.

Payla:  Facebook Twitter Google
SGK M黡黵 Metin'den Borsa'ya ziyaret
09:28
S軱軫KE'DE G諲躄L KATILIM TOPLANTILARI
09:27
BAKAN VARANK,TEKL VE YILMAZ'I KABUL ETT
09:23
TARSUS'TA AVRUPA HAREKETL軱軰 HAFTASI
09:21
B躖躃轊H軷 BELED軾ES'N軳 茿MLIYAYLA'DAK YOL 軾軱E轙軷ME 茿LI轒ALARI S躌躖OR
G躈CEL

23 Eyl黮 2021 Per㧐mbe 15:21

B躖躃轊H軷 BELED軾ES'N軳 茿MLIYAYLA'DAK YOL 軾軱E轙軷ME 茿LI轒ALARI S躌躖OR

B鼀黭㧐hir ekipleri yol iyile⺶irme iemleri kapsam齨da da 莂ml齳ayla'n齨 Giden, Ba痃ata瘕, Dar齪齨ar, Korucak, Sar齥avak, K鰎menlik ve Bel琮nar b鰈gelerinde de s齝ak asfaltla yama 鏰lmas y黵黷t
15:21
TARSUS SGK M蹹躌 BORSA'DA
G躈CEL

23 Eyl黮 2021 Per㧐mbe 15:18

TARSUS SGK M蹹躌 BORSA'DA

SGK M黡黵 S黮eyman Metin prim bor鏻ar齨a ait yap齦and齬ma hakk齨da Tarsus Ticaret Borsas齨 ziyaret ederek bilgi verdi
15:18