:: 17 May齭 2021 Pazartesi

:

:

:
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

TARSUS'TA KUCAKLARINDA BEBEKLER軾LE OKUMA-YAZMA 中REN軾ORLAR

TARSUS'TA KUCAKLARINDA BEBEKLER軾LE OKUMA-YAZMA 中REN軾ORLAR
31 Mart 2021
莂rmba 10:13

Mersin Büyük㧐hir Belediyesi, Ba⺧an Vahap Seçer’in öncelik verdi餴 insan odakl sosyal faaliyetleriyle yamlara dokunmaya devam ediyor. Altyap hizmetlerinin yan s齬a sa餷齥, spor, kültür ve birçok alanda farkl projeleri uygulamaya koyan Mersin Büyük㧐hir Belediyesi, e餴tim konusunda da her ya grubuna yönelik çalmalar gerçekle⺶iriyor.

Çocuklar齳la birlikte e餴time geliyorlar

Dezavantajl bölgelerde ikamet eden yurttaar齨 ilgi gösterdi餴 çalmalar齨 banda da okuma-yazma kurslar geliyor. Tarsus ilçesine ba餷, Mersin’in en do饀 noktas齨da yer alan Günyurdu Mahallesi s齨齬lar içerisinde yer alan ve ço饀nlu饀nu tar齧 arazilerinde çalan ailelerin olu⺶urdu饀 Atgirmez mevkiinde Büyük㧐hir Belediyesi taraf齨dan Halk E餴tim Merkezi i㧏irli餴yle aç齦an okuma-yazma kursuna ilgi her geçen gün art齳or.

Okuma-yazma kursuna özellikle kad齨lar ilgi gösteriyor. 輑eri ya alm kad齨lar齨 yan s齬a kuca瘕nda çocu饀yla birlikte kurslara gelen kad齨lar da var, hamile olanlar da. Her biri farkl hikâyeye sahip olan kad齨lar, yaklak 4 ayl齥 e餴timin ard齨dan yava yava da olsa okuyabilmenin ve yazabilmenin mutlulu饀nu yayor.

30 kad齨 Büyük㧐hir sayesinde okuma yazma ö餽eniyor

Büyük㧐hir Belediyesi Kad齨 ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin Atgirmez’de açt “Oyun Atölyesi” bünyesinde faaliyet yürüten ve Halk E餴tim Merkezi i㧏irli餴yle hayata geçirilen okuma-yazma kursunun 1. kademesini bitiren kad齨lar, 2. kademeyi de bar齳la tamamlayarak ilkokul diplomas alabilmek için çaba sarf ediyor.

2020 y齦 Ekim ay齨da baayan ve pandemi k齭齮lamalar nedeniyle kesintiye u餽amas齨a ra餸en süren okuma-yazma kursuna ⺷ an 30 kad齨 kat齦齳or. Talebin yo饀n oldu饀 ve Halk E餴tim Merkezi ö餽etmenlerinden Cemre Çopur’un verdi餴 kursun yeni dönem çalmalar ise Nisan ay齨da baayacak.

Her gün ayn heyecanla s齬alarda yerlerini al齳orlar

Çocuklar ö餷eden sonralar Oyun Atölyesi’nde e餴tim alan anneler, sabah saatlerinde okuma-yazma ö餽enebilmek için s齬alar齨daki yerlerini heyecanla al齳or. Kad齨lar, oldukça dikkatli 㧐kilde ö餽etmenlerinin tahtaya yazd齥lar齨 dinleyip, kitaplar齨 takip ediyor. Baz齦ar kucaklar齨da çocuklar齳la birlikte kalkt齥lar tahtada ismini ve farkl kelimeleri yazabilmenin ve ö餽enmenin mutlulu饀nu yayor.

Ev ierini bitirip, çocu饀yla birlikte kurs yoluna koyuluyor

Sabah齨 erken saatlerinde kalkarak temizlik ve bulak gibi ev ierini halleden, ard齨dan yemek haz齬l齥lar齨 yapan 4 çocuk annesi, 38 yandaki Fatma Engin, kimseye b齬akamad 2 yandaki en küçük çocu饀 Hüseyin’i de yan齨a alarak kursun yolunu tutuyor. Hem mahalle kom⺷su hem de kurs arkadaar olan kad齨larla bulu⺶uktan sonra birlikte büyük bir heyecanla kurs kap齭齨dan içeri giren Fatma Engin, “Önce e㱮mi i㧐, çocuklar齧 okula gönderiyorum. Ev i㱮mi yap齳orum, yeme餴mi haz齬l齳orum. Çocu饀mu al齪 okula geliyorum. B齬akam齳orum çocu饀mu, kendimle getiriyorum. Okumay çok istiyordum. Allah raz olsun. Çocuklar齧 için okumak istiyorum. En az齨dan bir yere gitti餴m zaman, hastaneye gitti餴mde kimseye sormadan okuyabiliyorum. Ben okumad齧, çocuklar齧齨 okumas齨 çok istiyorum. Elimden geldi餴 kadar da okuturum” dedi.

“Hedefim var. Kuaför salonu açmak istiyorum”

輐inci kademe kursunu da bar齳la bitirip ilkokul belgesi alarak, i yam齨a girmek istedi餴ni ifade eden 2 çocuk annesi 34 yandaki Halime Abaytürkan ise “Hastaneye tek bama gidemiyordum. 辤mdi gidebiliyorum. Çocuklar齧a okuma yazmay ö餽etiyorum. Ayaklar齧齨 üstünde durmak istiyorum. Hedefim var. Kuaför salonu açmak istiyorum. Kendi i㱮min olmas齨 istiyorum” diye konu⺶u.

Pazarc齦齥 yaparak geçimini sa餷ayan 45 yandaki Saliha Ohan ise arac olmad için çal齬ken zorland齨, bu nedenle ilkokul belgesini al齪, ard齨dan daha fazla okuyarak ehliyet almay hedefledi餴ni söyledi. Büyük㧐hir taraf齨dan uygulamaya konulan “Oyun Atölyesi” bünyesinde okuma-yazma kursu aç齦mas için talepte bulunduklar齨 kaydeden Saliha Ohan, “Muhtar齧齴 köye anons verdi. Allah ondan da raz olsun. 10 dakika içerisinde, bir tane teyzemiz var, o da pazarc, kimli餴ni alarak geldi. Sonra bakt齧 buras olu⺶u. Belge sahibi olduktan sonra ehliyet almay düünüyorum. Belgeyi ald齥tan sonra tekrar tekrar okumak, zihnimi genietmek isterim. Belediye Ba⺧an齧齴 Say齨 Vahap Seçer’e bu kursu açt齨dan dolay çok çok te㧐kkür ederiz” dedi.

“Okumay ö餽enmek çok güzel bir duygu”

5 çocuk annesi, 16 torun sahibi 59 yandaki Fatma Kahveci, aslen 轪nl齯rfal olmalar齨a ra餸en uzun y齦lar Adana’da ikamet ettikten sonra ailesiyle birlikte Atgirmez’e yerle⺶iklerini söyledi. Kahveci, “Daha önce hiç okuma-yazma kursuna kat齦mad齧. 輑k defa buraya geldim. Kay齨validem rahats齴, ona bak齳orum. Kursa gelemedi餴m zaman hocalar齧齴 bize yard齧c oluyor, gelmesem de dersimi veriyorlar, gidip evde yap齳orum. Okumay ö餽enmek çok güzel bir duygu. Bir 㧐y bilmezse insan cahil kal齳or. Her 㧐yden geri kal齳or. Ama insan bilgili olursa, her 㧐yi bilirse en az齨dan kendini geli⺶iriyor. Bizler kendimizi geli⺶iriyoruz. Kimseye boyun e餸ek istemiyoruz, kimseden yard齧 almak istemiyoruz. Büyük㧐hir Belediyesi’ne böyle küçük bir yere bu hizmeti getirdi餴 için te㧐kkür ederiz” dedi.

“Dolmu⺷ gördüün zaman birine sormadan, gözünü k齬pmadan binebiliyorsun”

3 çocuk annesi Mecbure Ta㩳emir, en küçük çocu饀 Saliha ile birlikte geldi餴 kursta 1. kademeyi bar齳la bitirip, 2. kademeye yükseldi餴 için çok mutlu oldu饀nu söyledi. Ta㩳emir, mutlulu饀nu ⺷ sözlerle payla⺶:

“Okuma, yazmay çok seviyoruz. Ö餽enmeyi daha çok seviyorum. Asl齨da okumay en çok ö餽enmemin sebebi, o餷uma da ö餽etmek. E㱮m de fazla bilmiyor çalt için. 辤mdi daha güzel okuyorum, o餷um 1. s齨齠a gidiyor, ona yard齧c oluyorum. Benden hariç teyzeleri de yard齧c oluyor. Okumay ö餽enmek çok güzel bir duygu. Çarya gitti餴n zaman, dolmu⺷ gördüün zaman birine sormadan, gözünü k齬pmadan binebiliyorsun. Hastaneye rahatl齥la gidebiliyorsun. Sana söylenen doktorun ad齨 rahatl齥la okuyabiliyorsun. Böyle bir hizmetten çok memnunuz. Çocuklar齧齴 için, bizim için, köyümüz için daha güzel 㧐ylerin olmas齨 istiyoruz. Ö餽enmek isteyen herkes gelsin. En az齨dan kendi çocuklar aç齭齨dan okuma-yazmay ö餽ensin. Say齨 Ba⺧an’a te㧐kkür ediyoruz. Çocuklar齧齴 burada oyun oynayabiliyorlar, resim çizebiliyorlar. Çok güzel yapm, Allah raz olsun.”

“Heceleye heceleye okumama ra餸en çok güzel bir duygu”

Çocukken okumay çok istemesine ra餸en imkâns齴l齥lar nedeniyle bunu yapamad齨 ifade eden 4 çocuk annesi 29 yandaki Bedia Kayal齥, “輑k kez burada okumay ö餽endim. Harfleri tan齧ay ve söylemeyi ö餽endim. En güzeli bir yerden gelirken rahatl齥la tabelalar okumak oldu. Heceleye heceleye okumama ra餸en çok güzel bir duygu. Bütün ö餽etmenlerimize te㧐kkür ediyorum” diye konu⺶u.

“Küçüklüümde istedim okumay, ö餽enmeyi, olmad”

8 ayl齥 hamile Emine Denizedalan ise kursun aç齦mas齨dan dolay memnuniyetini vurgulayarak, “Sa olsunlar kursu açt齦ar, iyi oldu. Küçüklüümde istedim okumay, ö餽enmeyi, olmad. Rabbim bu seneye k齭met etti. 輞i yani te㧐kkür ediyoruz” dedi.

Büyük㧐hir Belediyesi Atgirmez okuma-yazma kursu birim sorumlusu Olga Özer, çocuklar için Oyun Atölyesi olarak aç齦an kursta kad齨lar齨 talebi üzerine okuma-yazma kursu da vermeye baad齥lar齨 ifade ederek, “Kad齨lar齧齴齨 iste餴 do餽ultusunda okuma-yazma kursuna baad齥. Eylül ay齨dan bu yana okuma yazma kursumuz devam ediyor. Bir bölüm kad齨齧齴齨 birinci kademede, bir bölüm kad齨齧齴 da ikinci kademede devam ediyor. 辵 anda istek de çok fazla. Nisan ay齨da kurs bittikten sonra tekrar devam ettirece餴z” ifadelerine yer verdi.

 

Payla:  Facebook Twitter Google
TARSUS 轊H軷 T軾ATROSU YEN SAHNES軳DE 軱K PR諱軾ER軳 YAPTI
K躄T躌 - E休T軲

12 Nisan 2021 Pazartesi 19:08

TARSUS 轊H軷 T軾ATROSU YEN SAHNES軳DE 軱K PR諱軾ER軳 YAPTI

Tarsus Belediyesi 辝hir Tiyatrosu Ay㧐 Lebriz Berkem Sahnesi'nde ''莈hov Vodvil'' oyununu sahneleyerek pr鰉iyerini ger鏴kle⺶irdi
19:08
KUCAKLARINDA BEBEKLER軾LE OKUMA-YAZMA 中REN軾ORLAR
K躄T躌 - E休T軲

28 Mart 2021 Pazar 19:21

KUCAKLARINDA BEBEKLER軾LE OKUMA-YAZMA 中REN軾ORLAR

Tarsus G黱yurdu Mahallesi'nde yer alan ve 鏾饀nlu饀nu tar齧 arazilerinde 鏰lan ailelerin olu⺶urdu饀 Atgirmez mevkiinde B鼀黭㧐hir Belediyesi'nin Halk E餴tim Merkezi i㧏irli餴yle a鐃 okuma-yazma kursuna ilgi her ge鏴n g黱 art齳or
19:21
SE荅R'DEN T軾ATROCULARA ''BUG躈 S軿LER軳 G躈''
K躄T躌 - E休T軲

28 Mart 2021 Pazar 19:15

SE荅R'DEN T軾ATROCULARA ''BUG躈 S軿LER軳 G躈''

Mersin B鼀黭㧐hir Belediyesi 辝hir Tiyatrosu, 27 Mart D黱ya Tiyatro G黱' dolay齭齳la, usta ir ve yazar Sabahattin Ali'nin hik鈟elerinden sahneye uyarlanan 懼l黰 Ard齨da Gezdirenler' oyununu sahneledi
19:15
En 輞i Bilimsel 莂lma 謉黮
K躄T躌 - E休T軲

24 Mart 2021 莂rmba 09:57

En 輞i Bilimsel 莂lma 謉黮

Tarsus 躰iversitesi 逐retim 躽esi Kad齩餷u'nun Doktora Tezine En 輞i Bilimsel 莂lma 謉黮 verildi
09:57
B躖躃轊H軷 E休T軲 VE 中RET軲 DESTEKLEME KURS MERKEZ TARSUS 轚BES 茿LI轒ALARINI S躌D躌躖OR
K躄T躌 - E休T軲

23 Mart 2021 Sal 11:32

B躖躃轊H軷 E休T軲 VE 中RET軲 DESTEKLEME KURS MERKEZ TARSUS 轚BES 茿LI轒ALARINI S躌D躌躖OR

B躖躃轊H軷, 躈軻ERS軹E ADAYI 中RENC軱ER SIKI 轊K軱DE SINAVA HAZIRLIYOR
11:32
TARSUS'TA TA轎MALI E休T軲 G諶EN 中RENC軱ERE YEMEK VER軱ECEK
K躄T躌 - E休T軲

22 Mart 2021 Pazartesi 09:12

TARSUS'TA TA轎MALI E休T軲 G諶EN 中RENC軱ERE YEMEK VER軱ECEK

Tarsus 輑鏴 Umumi H齠z齭s齢ha Kurulu Karar' do餽ultusunda bug黱den itibaren Tarsus genelinde tamal e餴tim g鰎en 鲳rencilere 點retsiz kumanya tarz齨da yemek da瘕t齧齨a baanacak
09:12
106 YILLIK GURUR TUVALE VE 掭軷LERE YANSIDI
K躄T躌 - E休T軲

20 Mart 2021 Cumartesi 16:36

106 YILLIK GURUR TUVALE VE 掭軷LERE YANSIDI

MERS軳 B躖躃轊H軷, USART'IN ETK軳L菪軳E EV SAH軵L菪 YAPTI
16:36
MERS軳 B躖躃轊H軷, BAHARI 轆RKILARLA KAR轎LIYOR
K躄T躌 - E休T軲

20 Mart 2021 Cumartesi 16:35

MERS軳 B躖躃轊H軷, BAHARI 轆RKILARLA KAR轎LIYOR

MERS軳L軱ER 轆RKILARLA 揌O GELD軳 BAHAR D軾OR. B躖躃轊H軷'軳 BAHAR KONSERLER 軱E 72 YEREL SANAT荌YA DESTEK
16:35
Rekt鰎 莂msar'dan T黚itak Projeleri Desteklenen 逐retim Elemanlar齨a Plaket
K躄T躌 - E休T軲

01 Mart 2021 Pazartesi 09:48

Rekt鰎 莂msar'dan T黚itak Projeleri Desteklenen 逐retim Elemanlar齨a Plaket

Mersin 躰iversitesi Rekt鰎 Prof. Dr. Ahmet 莂msar T蹷軹AK Ara⺶齬ma Destek Programlar Ba⺧anl齨齨 yay齨lad 2020 y齦 1. D鰊em ARDEB proje sonu鏻ar齨a g鰎e projeleri destek almaya hak kazanan 鲳retim elemanlar齧齴la bir araya geldi
09:48